INTEGRITETSPOLICY

Den här hemsidan ("DIGIFILMLISTAN.SE") drivs av Digital Entertainment Group International ("DEGI", "vi" eller "oss"), vi är måna om att skydda och respektera din integritet.

Den här Integritetspolicyn innehåller viktig information om hur vi kommer att samla in, behandla och använda dina personuppgifter som du tillhandahåller när du besöker vår hemsida, www.digifilmlistan.se ("Hemsidan"). För tillämpning av gällande lagstiftning är DEGI "personuppgiftsansvarig" för alla personuppgifter som samlas in via Hemsidan.

Vi kan komma att ändra den här Integritetspolicyn från tid till annan. Vi ber dig därför att läsa Integritetspolicyn regelbundet för att du ska hålla dig uppdaterad om den senaste versionen och datum för den senaste uppdateringen.

Den här Integritetspolicyn uppdaterades senast i januari 2021.

Om du har några frågor om den här Integritetspolicyn eller hur vi använder dina personuppgifter, vänligen kontakta oss enligt nedan:

E-postadress: GENERAL@DEGIORG.UK
Postadress: Digital Entertainment Group International, 3 Soho Square, London, England, W1D 3HD

Hur vi samlar in dina personuppgifter

Information som samlas in genom cookies eller liknande teknologi:

Vi använder cookies för att mäta användarens interaktion med Hemsidan, för att mäta prestanda och för att förbättra din upplevelse. Dessa cookies kommer att samla in begränsat med information om dig, innefattande din IP-adress, enhetsidentifierare och webbhistorik (såsom den URL som du besökte Hemsidan ifrån). Första gången du besöker Hemsidan kommer du att få frågan om du accepterar eller avvisar cookies från att placeras på din dator/enhet.

De cookies som vi använder kan ge oss information som det antalet gånger Hemsidan besökts under en given dag, antalet unika besökare på en specifik sida och hur länge besökarna har besökt sådan sida samt vilka titlar som sökts på och/eller delats på webbplatser från tredje part. Vi använder inte denna information för att identifiera dig på individnivå. Mer information finns i vår Cookiepolicy.

Vad är vår rättsliga grund för att få använda din information?

Det finns ett antal legitima skäl för oss att behandla dina personuppgifter:
Vi kan komma att behandla dina personuppgifter om vi är skyldiga att göra det för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser, för att fastställa och försvara våra juridiska rättigheter eller för att förhindra och upptäcka brott såsom bedrägeri, eller missbruk av, eller skada på vår egendom.

Hur länge kommer vi att behålla din information?

Vi behåller dina personuppgifter i våra system så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som uppgifterna samlats in för, såsom förklaras i den här Integritetspolicyn, och i syfte att uppfylla de lagkrav som vi är föremål för. Om det inte finns sådana krav kommer vi att behålla dina personuppgifter i en form som identifierar dig under den tid som anses lämplig baserat på mängden data, typ av data och huruvida personuppgifterna är av känslig karaktär, samt den potentiella risken för skada i fall obehöriga kan använda eller få tillkomst till dina personuppgifter.

Vi utvärderar regelbundet tiden för vår lagring av personuppgifter.

Under vissa omständigheter kan vi komma att anonymisera dina personuppgifter (så att de inte längre kan kopplas till dig) för forskning eller statistiska ändamål, i sådana fall kan vi komma att använda denna information på obestämd tid utan att ytterligare meddela dig.

Om du ber oss att radera din information i enlighet med dina rättigheter som anges nedan kan vi behålla grundläggande information i en lista över raderade uppgifter för att registrera din begäran och undvika att skicka ut oönskat material i framtiden.

Delning av din information

Vi kan komma att dela din information med utvalda tredje parter, innefattande: leverantörer av tjänster för analys och sökmotorer som hjälper oss att förbättra och optimera vår Hemsida; tredje parter som tillhandahåller oss IT tjänster, exempelvis det företag som hostar vår Hemsida; om vi går samman med en annan organisation eller bildar ett nytt bolag kan dina personuppgifter överföras till det nya bolaget.

Vi kan också dela med oss av dina personuppgifter till tredje part om vi behöver det för att: följa ett domstolsbeslut eller annan rättslig förpliktelse eller när information efterfrågas av en tillsynsmyndighet eller annan myndighet eller brottsbekämpande myndighet; fullgöra eller tillämpa våra användarvillkor och andra avtal; skydda rättigheter, egendom, eller säkerställa säkerheten för oss, våra anställda eller andra.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Ibland kan vi komma att överföra dina personuppgifter utanför Storbritannien och EU till våra tjänsteleverantörer för att uppfylla de syften som framgår i den här Integritetspolicyn. Om vi gör detta kommer dina personuppgifter fortsätta att vara skyddade av lämpliga skyddsåtgärder som framgår av tillämplig lag eller annars överensstämmer med tillämplig lagstiftning. Exempelvis kan vi använda oss av standardavtalsklausuler som har godkänts av tillsynsmyndigheter. Vi kommer alltid att vidta alla nödvändiga åtgärder som anses rimliga för att garantera att dina personuppgifter hanteras säkert och i enlighet med den här Integritetspolicyn.

Dina rättigheter

Du har rättigheter i förhållande till de personuppgifter som vi behandlar om dig. Dessa rättigheter inkluderar rätten att begära tillgång till dina personuppgifter, begära radering, begära begränsning av behandling, eller att felaktiga personuppgifter korrigeras. Du kan också ha rätt till att invända mot vår behandling av dina uppgifter, eller i vissa fall få en kopia av personuppgifterna i maskinläsbart format.

Om du önskar att utöva några av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss med hjälp av uppgifterna under rubriken "Kontakta oss". Vi kan komma att be om uppgifter eller ytterligare information för att identifiera dig och din kontakt med oss så att vi kan finna dina personuppgifter och försäkra oss om att vi bara delar personuppgifter med dem som är behöriga att ta del om dem. När vi delar personuppgifter med dig (eller någon annan på uppdrag av dig) kommer de att ske gratis utom i exceptionella fall.

Om du har några frågor eller vill lämna klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan; om möjligt, vänligen skriv "dataskydd" i ämnesraden för e-postmeddelandet. Du har också rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen: https://www.datainspektionen.se/. Om du inte är nöjd med vår hantering av dina personuppgifter uppmuntrar vi dig att i första hand kontakta oss för att vi i direktkontakt med dig ska kunna försöka lösa frågan.

Hur du kan få tillgång till och uppdatera din information

Vi strävar efter att ha korrekta, fullständiga och relevanta personuppgifter för de syften som framgår i den här Integritetspolicyn. Om några av de personuppgifter vi hanterar avseende dig är felaktiga eller inaktuella, vänligen kontakta oss och begär korrigering.

Kontakta oss

Om du har några frågor om den här Integritetspolicyn eller vårt arbete kring dataskydd, önskar att utöva dina rättigheter eller vill lämna klagomål, vänligen kontakta:

E-postadress: GENERAL@DEGIORG.UK
Postadress: Digital Entertainment Group International, 3 Soho Square, London, England, W1D 3HD